DATALOGIC POWERSCAN BT8300 AR R/BAT DISP K/PAD B/T